Download de regionale hotspotanalyse


Met de landelijke hotspotanalyse als vertrekpunt is een nadere analyse gemaakt voor het Maasstroomgebied. Hierbij is onder meer ook de ecologische waarde van ontvangende wateren meegewogen. De analyse levert een rangvolgorde van rwzi’s binnen het Maasstroomgebied. De tien hoogst scorende rwzi’s uit de eindlijst bepalen voor 70% de invloed van effluentlozingen (uitgedrukt als beïnvloede oppervlakte benedenstroomse wateren). Deze rwzi’s zijn te beschouwen als ‘hotspots’ binnen het Nederlandse deel van het Maasstroomgebied. Toepassing van PACAS op de tien zuiveringen vraagt jaarlijks 5 miljoen euro, ofwel gemiddeld iets meer dan 1½ euro per inwoner binnen het Maasstroomgebied.

Voor de drinkwaterbereiding maakt het niet uit op welke rwzi medicijnresten worden verwijderd, zolang de rwzi zich maar bovenstrooms van een innamepunt bevindt. Met de tien hotspot rwzi’s kan bijna de helft van de totale binnenlandse belasting van de Maas met medicijnresten worden aangepakt. De te bereiken reductie is afhankelijk van de toegepaste verwijderingstechniek.

De lijst met prioritering van rwzi’s kan gebruikt worden voor een nadere verdiepingsslag per waterschap.

••••••••

Verloop van blauw naar groen