actieprogramma 2022-2027

Voor de periode 2022-2027 hebben de SMWK-partners een gezamenlijk actieprogramma geformuleerd. Naast het realiseren van aanvullende zuivering richt het plan zich op:

  • Het beter zicht krijgen op aard, omvang en herkomst van organische microverontreinigingen en de impact daarvan op mens, dier en milieu.
  • Het zo veel mogelijk verminderen van het lozen van organische microverontreinigingen door aanpak bij de bron. Dit betreft onder meer het robuuster inrichten van het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  • Het doorontwikkelen van de samenwerking met onze buurlanden om te komen tot een gezamenlijke stroomgebied benadering rond de aanpak van organische microverontreinigingen.
  • Het verder ontwikkelen van de Atlas en het versterken van de gezamenlijke communicatie.

    Het nieuwe actieprogramma is bestuurlijk onderschreven door alle partners binnen de Schone Maaswaterketen.

••••••••

Verloop van blauw naar groen