Ambities en speerpunten waterschap Limburg

Het bestuur van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg staan de komende bestuursperiode voor uitdagende opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie.

Het is een bovengemiddelde uitdaging, omdat het Limburgse landschap om een andere aanpak vraagt dan in andere provincies. Het glooiende landschap en bodemsamenstelling zorgen al binnen het gebied voor grote verschillen.

In de kernopgaven staan veel ambitieuze doelen genoteerd. Noodzaak is aanwezig bij de hoogwaterbescherming voor de veiligheid van de inwoners. Daarbij wordt ook gekeken op welke plaatsen men de rivieren wel de ruimte kan geven.

Op het gebied van zuivering staat het verwijderen van medicijnresten, chemische stoffen, microplastics en nieuwe opkomende vervuilende stoffen als prioriteit op de agenda. Hier sluit men aan bij de landelijke ontwikkelingen en deelt men veel kennis.

Het doel is daarnaast om de komende periode met een gedegen assetmanagement bij te dragen aan een verantwoord beheer en onderhoud, dat aansluit bij de veranderende klimaatomstandigheden. De biodiversiteit wordt daarbij niet uit het oog verloren.

Wanneer door samenwerking met gemeenten het stimuleren van het afkoppelen van regenwater bevorderd kan worden, worden mogelijk dure investeringen in de toekomst vermeden. Het vergroenen en ontstenen van de bebouwde omgeving dragen hier zeker aan bij.

Er zal goed gefocust moeten worden op twee kwetsbare onderdelen: financiën en menskracht. Het is namelijk een uitdaging om een realistische lastenontwikkeling te beheersen die in overeenstemming is met de actuele opgaven. Daarnaast zal modern werkgeverschap moeten leiden tot het verworden van een uitstekende werkgever. Kennis op het werkgebied zal op die manier behouden en uitgebreid kunnen worden.

Een herziening van het Waterbeheerplan zal later in deze bestuursperiode vorm krijgen en vertaald worden naar een nieuw Waterbeheerprogramma 2022-2027, waarbij ook implementatie van de invoering van de Omgevingswet in 2021 om inpassing vraagt.

26 april 2019

••••••••

Verloop van blauw naar groen