Bruggen bouwen met water voor nu en later

De rode draad in het bestuursprogramma ‘Bruggen bouwen met water voor nu en later’ is de integrale aanpak die noodzakelijk is in het mozaïeklandschap van Midden-Brabant. De ingezette koers uit het Waterbeheerplan en het Actieplan Leven-de-Dommel wordt versterkt: samen met inwoners, bedrijven, boeren en natuurbeheerders werkt het waterschap aan een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer in stad, dorp en buitengebied.

DE VIJF THEMA'S VAN HET BESTUURSPROGRAMMA
Met en voor het gebied
Het versterken van de relatie met het gebied in de landelijke en bebouwde omgeving om samen verder te komen.

Omgaan met klimaatverandering
Uitvoering van het Actieplan Leven-de-Dommel is cruciaal waarbij het waterschap zichtbaar en samen met het gebied streeft naar een robuust, veerkrachtig en slim stuurbaar watersysteem.

Toekomstbestendige gebruik en beheer van het (grond)watersysteem
Vasthouden-voeden-vertragen-afvoeren is ons motto. Samen met de provincie en met alle watergebruikers in ons gebied werken we actief aan een toekomstbestendige grondwatervoorraad.

Het watersysteem verbindt landbouw, natuur en bebouwd gebied
Inwoners, bedrijven, boeren en natuurbeheerders maken samen gericht ruimte voor het vasthouden van water voor droge perioden en bergen van water bij wateroverlast. Zij staan niet tegenover elkaar maar helpen elkaar om water vast te houden en zo goed mogelijk te benutten voor alle functies.

Schoon water voor iedereen
Onze ambitie is zoveel mogelijk maatregelen voor 2027 te realiseren om de KRW-ambities te behalen en ervoor te zorgen dat de afvalwaterketen geen knelpunt vormt voor het bereiken van de ecologische doelstellingen.

TOTSTANDKOMING BESTUURSPROGRAMMA 
Informateur Marieke Moorman heeft de besprekingen geleid die geresulteerd hebben in een nieuw bestuursprogramma. Het proces startte met een gezamenlijke gespreksronde met de tien fracties van het nieuwe algemeen bestuur. Alle partijen gaven daarbij hun belangrijke punten voor opname in het bestuursprogramma aan. Daarna vond een verkenning met alle partijen plaats naar wat partijen bindt. Het conceptbestuursprogramma is besproken tijdens een vergadering van het algemeen bestuur.

••••••••

Verloop van blauw naar groen