Samenwerking Schone Maaswaterketen stroomt door

Mensen aan het werk rondom een tafel

Het Maasstroomgebied kan en moet schoner! De drinkwaterbedrijven en waterschappen in het Maasstroomgebied en het Ministerie van IenW zetten de samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen voort. De Schone Maaswaterketen wil de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied verbeteren.Waterkwaliteit wordt een steeds belangrijker thema en dus is het van belang dat waterschappen, drinkwaterbedrijven en rijk op dit thema samenwerken.  

Het nieuwe werkprogramma voor de periode 2019-2021 richt zich op medicijnresten, opkomende stoffen en andere organische microverontreinigingen die via afvalwater in het oppervlaktewater en grondwater terecht komen. De bedoeling is om te komen tot een samenhangend actieprogramma voor het Maasstroomgebied om de belasting met organische microverontreinigingen terug te dringen. Daarbij wordt zowel gekeken naar mogelijkheden om de bronnen van verontreinigingen te verminderen als naar de opties om aan de kant van de afvalwaterzuivering en de drinkwaterbereiding extra zuivering te realiseren.

WERKPROGRAMMA
Vanuit de werkgroepen Techniek & Ecologie en Bronnen & Bronaanpak wordt er gewerkt aan vier projecten:

Ken je stroomgebied 
Het bij elkaar brengen en afstemmen van informatie zoals monitoringprogramma’s, vervuilingsbronnen, lopende activiteiten en initiatieven.

Schoon water
Wat is het en hoe kun je het bereiken? Aan de hand van voorbeeldgebieden wordt in beeld gebracht wat de belasting met organische microverontreinigingen is, wat de vervuilingsbronnen zijn, welke ambities we kunnen formuleren en welke maatregelen nodig zijn om deze ambities te realiseren.

Aanpak bij de bron
Voorkómen is de meest gewenste aanpak, maar kan het probleem niet helemaal oplossen. We richten ons hierbij op industrie, huishoudens en buitenland..

Duurzame kool
PACAS blijkt een interessante zuiveringstechniek, die flexibel en snel is in te zetten. Een nadeel is dat het veel energie vergt om de kool te produceren. We gaan na of we PACAS kunnen optimaliseren en gebruikte kool uit de drinkwaterbereiding kunnen benutten.

Door resultaten en ervaringen uit de eigen projecten te bundelen met kennis en inzichten uit landelijke programma’s werken de partners aan een samenhangend actieprogramma voor het Maasstroomgebied.

3 juni 2019

••••••••

Verloop van blauw naar groen