Door water verbonden

Op 28 maart 2019 is het nieuwe Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap Rivierenland geïnstalleerd. In dit bestuursakkoord is op hoofdlijnen vastgelegd welke ambitie het waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2019 tot en met 2023. Voor het dagelijks bestuur, het College van Dijkgraaf en Heemraden (CDH), en de ambtelijke organisatie is het een leidraad voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Dit bestuursakkoord is op hoofdlijnen geformuleerd. De uitwerking zal plaatsvinden in het kader van het nog op te stellen Waterbeheerprogramma 2022 - 2027, de bijbehorende Watervisie, en in de meerjarenbegrotingen.

Waterschap Rivierenland heeft belangrijke opgaven en wil een moderne overheid zijn, midden in de samenleving. Hieronder staan de belangrijkste thema’s voor de komende bestuursperiode; uiteraard zullen meer onderwerpen aan de orde komen. De rode draad is uitvoeren van de kerntaken en nieuwe opgaven binnen een afgewogen financieel kader vanuit een moderne bestuurscultuur.

••••••••

Verloop van blauw naar groen