Tekening 04 SMWK   Van Waarde (1)

Bronaanpak Project Uitgelicht: Verkenning Hotspot Analyse Industriële Stoffen

Voor de SMWK partners is het van belang om grip te krijgen op emissies van industriële stoffen. In vergelijking tot de verspreiding van geneesmiddelen, blijkt het identificeren van de hoeveelheden en verspreiding van industriële stoffen een uiterst complex vraagstuk te zijn. Het project ‘hotspot analyse industriële stoffen’ focust zich op het ontwikkelen van een methodiek om hotspots van industriële stoffen in kaart te brengen. Met deze methodiek worden bedrijven en industrieën geanalyseerd op basis van hun lozingen in rioolwaterzuiveringen (RWZIs) om zo een gedetailleerd beeld te krijgen van de geloosde stoffen en hun samenstelling. 

Het proces begint met het vaststellen welke bedrijven en industrieën lozen op specifieke RWZIs (stap 1). Vervolgens wordt gekeken naar welke specifieke stoffen verwacht kunnen worden van welk type bedrijven (stap 2). Hierbij spelen factoren als de samenstelling van de stoffen en het type bedrijf een cruciale rol. Het doel is om te identificeren welke bedrijven en bedrijfscategorieën relevant zijn voor de waterkwaliteit. 

Een van de grootste uitdagingen in dit proces is het feit dat niet alle indirecte lozingen een vergunning vereisen. Daarnaast zijn vergunningen niet altijd even gemakkelijk beschikbaar, en stoffen die relevant zijn voor drinkwater worden niet altijd opgenomen. Om deze obstakels te overwinnen, heeft het projectteam van het SMWK ervoor gekozen om informatie uit meerdere databases te combineren. 

De eerste inventarisatie van indirecte lozingen op de meeste RWZIs in het Maasstroomgebied werd uitgevoerd met behulp van tools zoals "Bedrijven-op-de-kaart," waarbij de soorten en aantallen bedrijven binnen de zuiveringskring van een bepaalde RWZI in kaart werden gebracht. Daarnaast werd de ZZS-navigator (Zeer Zorgwekkende Stoffen) geraadpleegd om te achterhalen welke stoffen te verwachten zijn bij bepaalde bedrijfscategorieën. 

Het resultaat van deze eerste inventarisatie toonde veelbelovende inzichten, maar er zijn nog vervolgstappen nodig om tot een verfijnd eindresultaat te komen. Momenteel wordt hard gewerkt aan het uitvoeren van deze vervolgstappen. Zodra deze zijn voltooid, zal de verkregen informatie dienen als waardevolle input voor waterschappen en andere belanghebbenden om een beter overzicht te krijgen van welke bedrijven op welke RWZI lozen en welke stoffen daarbij te verwachten zijn. Dit biedt een belangrijke basis voor het verbeteren van de waterkwaliteit in het Maasstroomgebied.

Image001
Voorbeeld van inventarisatie bedrijfscategorieën en ZZS stoffen per RWZI

••••••••

Verloop van blauw naar groen