Proeflocatie in Papendrecht

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht van waterschap Rivierenland wordt de proeflocatie om microverontreinigingen zoals geneesmiddelenresten uit rioolwater te halen. Papendrecht is de ideale onderzoekslocatie voor het project Schone Maaswaterketen vanwege de opzet van de zuivering, waardoor het effect van de proef goed kan worden vastgesteld.

Op dit moment komt nog een groot deel van de geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen via gezuiverd afvalwater in de Maas terecht. In het project Schone Maaswaterketen werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren. Deze organisaties bundelen hun kennis en expertise. De partijen onderzoeken of het mogelijk is om op grote schaal de microverontreinigingen te verwijderen door actieve kool toe te voegen. Actieve kool is een speciaal behandelde koolstof die allerlei stoffen aan zich kan binden. Door toevoeging van actieve kool wordt er meer vuil uit het oppervlaktewater gefilterd, waardoor de kwaliteit van het water in de Maas toeneemt. Deze methode is niet nieuw, maar het is wel uniek dat het in het bestaande zuiveringsproces wordt toegepast. In dit geval dus bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht van waterschap Rivierenland, een van de Schone Maaswaterketenpartners. 

MEETBAAR EFFECT
De opzet van de zuiveringsinstallatie Papendrecht maakt deze locatie zeer geschikt om te dienen als proeflocatie. Het zuiveren van het rioolwater op deze locatie vindt plaats in twee volledig gescheiden, maar wel gelijke processen. Door de proef in Papendrecht in één van de twee processen op te starten, kan er een goed vergelijk gemaakt worden. Het effect van de kooltoevoeging is op deze manier optimaal meetbaar. De proef start in de tweede helft van 2016 en duurt negen maanden, zodat het effect bij warm en koud weer kan worden vastgesteld.

VOORDELEN
Vooral op het gebied van kostenbesparing is de Papendrechtse pilot een interessant proces. Naar verwachting gaan de kosten omlaag en neemt het rendement toe. Er worden meer resten van medicijnen en hormonen uit het afvalwater verwijderd. Directe poederkooldosering heeft als voordeel dat alle aanvoer wordt behandeld, inclusief regenweeraanvoer, terwijl bij nageschakelde technieken alleen de droogweeraanvoer wordt verwerkt.

VERVOLG
Tijdens de proef worden verwijderingsrendementen en het effect op de ecotoxiciteit van het effluent bepaald. Parallel vindt onderzoek plaats naar de effecten van toepassing van verwijderingstechnieken op de kwaliteit van het water in het Maasstroomgebied en de baten voor stakeholders zoals drinkwaterbedrijven en recreatie.. Het blijft uiteraard van het grootste belang om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk vervuild afvalwater in het oppervlaktewater terecht komt. Daarbij zijn meer partijen betrokken dan alleen de deelnemers in de Schone Maaswaterketen. Schone Maaswaterketen hoopt dat bedrijven die betrokken zijn bij het lozen van afvalwater actief mee blijven denken om er zo voor te zorgen dat er ook steeds minder gezuiverd hoeft te worden. Het ultieme doel is om te bereiken dat een zuiveringsproces zoals nu in Papendrecht wordt opgestart in de toekomst niet meer nodig zal zijn.

UNIEKE SAMENWERKING
Uniek is dat álle waterschappen en drinkwaterbedrijven in het Nederlandse Maasstroomgebied de handen ineenslaan om dit project tot een succes te maken. De dertien projectpartners zijn de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, De Dommel en Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg (met Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas), de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en WML, Watercyclusbedrijf Waternet, STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.

••••••••

Verloop van blauw naar groen