RIWA-Maas publiceert jaarrapport over de waterkwaliteit van de Maas

Het jaarrapport van RIWA-Maas toont de grote invloed van klimaatverandering op de afvoer en waterkwaliteit van de Maas. Overstromingen en langdurige periodes van droogte volgen elkaar in snel tempo op. RIWA-Maas vraagt aandacht voor het effect van klimaatverandering op de drinkwatervoorziening in Nederland en België, die afhankelijk is van de Maas. De partners binnen de Schone Maaswaterketen (SMWK), waaronder RIWA-Maas, achten het verbeteren van de waterkwaliteit een maatschappelijke verantwoordelijkheid die gezamenlijk genomen dient te worden.    

RIWA-Maas is de vereniging van drinkwaterbedrijven rondom de Maas en verzamelt meetgegevens over de waterkwaliteit, analyseert de data en doet onderzoek en aanbevelingen. In het jaarrapport 2021 van RIWA-Maas wordt het belang van samenwerken en de Schone Maaswaterketen uitgelicht. De Schone Maaswaterketen biedt handelingsperspectieven voor de verbetering van de waterkwaliteit in de Maas met het SMWK actieplan dat is samengesteld. 

Het rapport beschrijft praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen partners en acties van partners binnen de SMWK. Het licht bijvoorbeeld toe hoe WML is omgegaan met het hoogwater en de overstromingen. De drinkwaterlevering werd voortgezet onder deze extreme omstandigheden. Daarnaast is er in 2021 een crisisoefening lozingsincident uitgevoerd. Bij de crisisoefening zaten drinkwaterbedrijven en waterschap Aa en Maas aan tafel om te bespreken hoe er gezamenlijk gereageerd kan worden tijdens een lozingsincident. 

Verder beschrijft het rapport de lozingsvergunning van Sitech als ‘best practice’ en het belang van internationaal samenwerken in het licht van waterschaarste. Tenslotte is de lijst van drinkwaterrelevante stoffen geëvalueerd in 2021. Genoeg te lezen in het jaarrapport 2021 van RIWA-Maas. Samenwerken wordt steeds belangrijker; alleen integraal kunnen we anticiperen op het veranderende klimaat.  

••••••••

Verloop van blauw naar groen