'samen beter!'

NAP meter

Onder de naam ‘Samen beter!’ presenteerde het waterschap Brabantse Delta haar bestuursakkoord voor de periode 2019-2023.
 
Waterschap Brabantse Delta staat midden in de samenleving en wil dit de komende jaren meer uitdragen. Het doel is om met diverse partijen samen te werken aan gedeelde doelstellingen. Daarbij betrekt het waterschap mensen actief bij het oplossen van problemen die spelen: de praktijk is belangrijker dan de theorie.
 
Buiten de uitvoering van de kerntaken wil Brabantse Delta buiten de wettelijk gestelde normen ook fungeren als aanjager, facilitator en adviseur. Maatschappelijke meerwaarde staat voorop bij het delen van expertise.
 
Participatie en de invoering van de Omgevingswet hebben grote invloed op het uitvoeren van taken. Bij het zoeken naar samenwerkingsverbanden wordt niet alleen regionaal gekeken, maar ook over de grens, bijvoorbeeld in Vlaanderen.
 
Klimaatverandering vraagt de komende jaren om een grote inzet op waterveiligheid. Daar lijken investeringen voor de lange termijn noodzakelijk.
 
Daarnaast vergt het realiseren van goede waterkwaliteit, waterflora en waterfauna extra inspanning van het waterschap, ook met het oog op het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.
 
In Brabant speelt naast alle ‘reguliere’ vervuiling zoals medicijnresten ook nog eens een specifiek probleem, namelijk het dumpen van drugsafval en de invloed hiervan op de waterkwaliteit. Daarom maakt het waterschap samen met de partners sterk voor de aanpak tegen dumpingen van drugsafval.
Ook wil men dat nog meer landbouwbedrijven zich met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer inzetten voor zorgvuldig waterbeheer en het minimaliseren van emissies. Bij hen kan meer besef gekweekt worden door wederzijdse kennisoverdracht.
 
De zoetwaterproblematiek vereist een nauwkeurige aanpak. Er zijn namelijk veel uiteenlopende belangen op dit vlak.
 
De samenwerking in de waterketen met gemeenten en drinkwaterbedrijven wordt door Brabantse Delta verder uitgebreid. In het kader van duurzaamheid en circulaire economie worden steeds meer waardevolle stoffen als energie, grondstoffen en halffabricaten uit afvalwater gefilterd. De betrokkenen kijken hierbij ook naar de mogelijkheden voor effluent voor bijvoorbeeld landbouw.
 
Voor wat betreft duurzaamheid wil het waterschap in 2025 ten minste energieneutraal werken. Naast assetmanagement wil men verdere stappen zetten op het gebied van circulair werken van de eigen organisatie.
 
Brabantse Delta voelt zich medeverantwoordelijk voor biodiversiteit. Mede daartoe is het Deltaplan Biodiversiteit ondertekend om zo het werk in ecologische verbindingszones en het Natuurnetwerk Brabant voort te zetten.
 
Er zal continu ruimte zijn voor vernieuwing en (sociale) innovatie, waarbij men samenwerking zoekt met bijvoorbeeld STOWA, Deltares en andere kennisinstellingen.
 
Brabantse Delta treedt dus de komende jaren actief naar buiten, om zo actief de dialoog en samenwerking aan te gaan. Het doel is om meer te denken vanuit de buitenwereld en wat betrokkenen van het waterschap vragen.
 

29 april 2019

••••••••

Verloop van blauw naar groen