Waterbewust samen werken met Water

De afgelopen bestuursperiode is succesvol verlopen. Er zijn veel projecten gerealiseerd en verbeteringen in het waterbeheer doorgevoerd. Aa en Maas staat bekend als een innovatief waterschap. Qua tariefstelling is Aa en Maas bij de laagste van Nederland blijven behoren. Dit alles heeft geleid tot de titel ‘Beste Overheidsorganisatie van Nederland’ in 2018.

Er is echter geen tijd om achter over te leunen. Er liggen nog grote uitdagingen voor ons. We willen beter voorbereid zijn op weersextremen zoals de hevige neerslag in 2016 en de droogte in 2018, we willen de bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas vergroten en er ligt een grote opgave om de waterkwaliteit in Oost-Brabant te verbeteren. Deze wateropgaven hangen sterk samen met maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de landbouwtransitie (kringlooplandbouw), de bevordering van biodiversiteit en de versterking van het landschap.

Via dit Bestuursakkoord geven wij richting aan hoe wij de komende 4 jaar in samenwerking met onze partners met deze opgaven aan de slag gaan. Hierbij streven wij naar een realistisch en uitvoerbaar ambitieniveau, waarbij wij de rekening, noch de opgaven en risico’s doorschuiven naar de toekomst.

4 juli 2019

••••••••

Verloop van blauw naar groen